V spolupráci s KR PZ SR v Banskej Bystrici mjr. Mgr. Petrovičovou, prebehla v mesiaci máj na našej škole preventívna aktivita ,,Trestnoprávna zodpovednosť mladých,“ ktorá sa zamerala na trestnoprávnu zodpovednosť mladistvých, trestnú činnosť mladistvých a maloletých páchateľov páchanú v objektoch škôl, postihovanie mladistvých a maloletých páchateľov v trestnom a občianskoprávnom konaní, riešenie priestupkov mladistvých, delikvenciu mládeže a faktory ovplyvňujúce jej vznik. Zámerom preventívnej akcie je, aby sa žiaci oboznámili                s riešením nežiadúcich protispoločenských javov. Veríme, že triedy prvých ročníkov, ktoré aktivitu absolvovali, sa niečo nové naučili a budú vždy konať zodpovedne, aby neprekračovali zákon a žili ako slušní občania SR.

Mgr. Matušovová