Štúdium v bilingválnej sekcii anglicko-slovenskej je zostavené tak, aby sa žiaci naučili plynulo hovoriť v anglickom jazyku, čím ich pripravíme na ďalšie štúdium a budúce zamestnanie vzhľadom na to, že angličtina slúži ako dorozumievací jazyk na celom svete a dnes to bez nej jednoducho nejde! 
Cieľom štúdia je pripraviť žiakov na úspešné zvládnutie maturitnej a štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka na úrovni C1aj za účasti zahraničných lektorov. Počas štúdia budú žiaci spoznávať anglicky hovoriace krajiny, ich reálie, literatúru, históriu a kultúru nielen teoreticky na hodinách, ale aj prostredníctvom pobytov v týchto krajinách. Vďaka úzkej spolupráci s Veľvyslanectvom Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici vieme poskytnúť vysokokvalitné vzdelanie.

Študuj kybernetickú bezpečnosť!
V rámci bilingválneho štúdia ponúkame možnosť študovať problematiku kybernetickej bezpečnosti. V spolupráci s Asociáciou kybernetickej bezpečnosti ponúkame vzdelanie v kľúčových oblastiach kybernetickej bezpečnosti, napr. základné princípy činnosti bezpečnostných mechanizmov, bezpečnosť cloudov, autentifikácia používateľov, bezpečnostné mechanizmy transportnej a sieťovej vrstvy RM OSI sieťového referenčného modelu. Žiaci sa naučia efektívne reagovať na informačno-bezpečnostné incidenty. Nadobudnuté vedomosti sú v súlade s existujúcou legislatívou a štandardmi platnými v EÚ. Kombinácia špičkového ovládania anglického jazyka a problematiky cyber security otvára našim absolventom dvere uplatniteľnosti v rámci celého sveta, nakoľko nielen u nás, ale aj v zahraničí je obrovský dopyt po takýchto odborníkoch.

Žiaci bilingválneho štúdia si majú možnosť zvoliť aj balík štúdia virtuálnej grafiky a tak spojiť vzdelávanie v oblasti anglického jazyka a odbornosti v rámci jedného štúdia.

Naša škola ponúka štúdium tretieho cudzieho jazyka ako nepovinného predmetu a to  nemeckého, ruského, španielského, alebo čínskeho jazyka.

Počas štúdia bilingválnej sekcie budú mať žiaci možnosť zahraničnej stáže na strednej škole v anglicky hovoriacich krajinách a tak sa viac zoznámiť s kultúrou a krásami týchto krajín. 

Myslíme aj na tých, ktorí nie sú z Banskej Bystrice a ponúkame im ubytovanie v stredoškolskom internáte vzdialenom cca 15 minút od našej školy.

Výška školného pre žiakov študíjneho odboru 7902J 74 – gymnázium bilingválne štúdium slovensko – anglické je 119,– eur mesačne.

Na bilingválne štúdium sa môžu prihlásiť žiaci 8. a 9. ročníka základnej školy. Pri prijímacích pohovoroch nevyžadujeme znalosť cudzieho jazyka, uchádzači sa podrobia talentovým skúškam. Administratívny poplatok za prijímacie konanie je stanovený na 50,– eur.

Moderné smerovanie školy v moderných priestoroch potrebuje to najdôležitejšie a tým sú mladí ľudia, ochotní niečo v živote dokázať.

Ak patríš medzi nich, daj si prihlášku na naše gymnázium.