Nemčina, ako jazyk je veľmi rozšírená a potrebná v stredoeurópskom priestore. Nemecké spoločnosti pôsobiace v našom kraji vyjadrili potrebu rozširovania nemeckého jazyk medzi mládežou. Preto sme sa rozhodli ponúknuť štúdium nemeckého jazyka v našej bilingválnej sekcií v úzkej kooperácií práve s investormi pochádzajúcimi s Nemecka. Jazyku sa žiaci intenzívne venujú v 1. ročníku, ktorý sa dá nazvať aj jazykovou prípravou, pretože týždenná hodinová dotácia jazyka je 18 hodín. Aj preto je štúdium päťročné, a nie štvorročné, ako na klasickom gymnáziu. Na základe uvedeného si dovolíme tvrdiť, že štúdium nemeckého jazyka nevytvára žiakovi len možnosti štúdia a práce v zahraničí, ale predovšetkým zvyšuje jeho možnosti zamestnať sa v rámci Slovenskej republiky na poste s nadštandardným finančným ohodnotením. Bolo tiež preukázané, že deti navštevujúce bilingválne školy, disponujú väčšou duševnou flexibilitou, majú lepšie výsledky v štandardizovaných testoch.

Žiaci bilingválneho štúdia si majú možnosť zvoliť aj balík štúdia virtuálnej grafiky, alebo kybernetickej bezpečnosti a tak spojiť vzdelávanie v oblasti nemeckého jazyka a odbornosti v rámci jedného štúdia.

Naša škola ponúka štúdium tretieho cudzieho jazyka ako nepovinného predmetu a to anglického, ruského, španielského, francúzkeho, alebo čínskeho jazyka.

Žiaci, ktorí nie sú z Banskej Bystrice sú ubytovaní v stredoškolských internátoch.

Výška školného pre žiakov študijného odboru 7902J 74 – gymnázium bilingválne štúdium slovensko – nemecké je 139,– eur mesačne počas celej dĺžky štúdia.

Na bilingválne štúdium sa môžu prihlásiť žiaci 8. a 9. ročníka základnej školy. Pri prijímacích pohovoroch nevyžadujeme znalosť cudzieho jazyka, uchádzači sa podrobia talentovým skúškam, ktoré pozostávajú z testu všeobecných predpokladov. Administratívny poplatok za prijímacie konanie je stanovený na 90,– eur.

Zápisné pre školský rok 2025/2026 sa stanovuje na sumu 200€.

Moderné smerovanie školy v moderných priestoroch potrebuje to najdôležitejšie a tým sú mladí ľudia, ochotní niečo v živote dokázať.

Ak patríš medzi nich, daj si prihlášku na naše gymnázium.