1. Súkromnom Banskobystrickom gymnáziu

 

Vitajte na

Inovatívnosť, špecializácia, odbornosť a profesionalita – to sú základné atribúty 1. Súkromného Banskobystrického gymnázia.

V areáli Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici máme k dispozícií samostatnú novo zrekonštruovanú budovu v ktorej prebieha vyučovanie. Na gymnáziu momentálne študuje 240 žiakov. Keďže kvalitné vzdelávanie sa úzko spája aj s technickým vybavením školy, dbáme aby sa naši žiaci pri výučbe stretávali s kvalitnou technikou, ktorú škola vlastní, prípadne má prenajatú od svojich partnerov. Žiaci našej školy majú ďalej k dispozícií modernú telocvičňu a hneď vo vedľajšej budove je školská jedáleň. Myslíme aj na tých, ktorí nie sú z Banskej Bystrice a ponúkame im ubytovanie v stredoškolskom internáte vzdialenom cca 15 minút od našej školy.

Vyučovanie prebieha zaujímavou formou s progresívnymi a tvorivými učiteľmi, ktorí vytvárajú priestor na sebarealizáciu, samostatné objavy, tvorivosť a kreativitu. V popredí nášho záujmu je študent – rozvoj jeho osobnosti, intelektuálnych, emocionálnych a sociálnych schopností, kreativity, komunikačných zručností v materinskom i cudzích jazykoch a zbehlosť v moderných informačných technológiách.

Tešíme sa záujmu študentov, ktorí dosahujú výborné študijné výsledky. S prípadnými problémami v štúdiu či v správaní si vieme poradiť vhodným pedagogicko-psychologickým prístupom. Individuálnym prístupom riešime aj problémy žiakov s rôznymi vývinovými poruchami učenia. 

V súčasnosti ponúkame štúdium v troch unikátnych odboroch, dokonca odbor zameraný na virtuálnu grafiku je jediný svojho druhu v celej Slovenskej republike. Sme škola, ktorá prvýkrát v histórii vyrieši problém absolventa gymnázia – všeobecné vzdelanie. Zameranie virtuálna grafika si k svojmu štúdiu môžu zvoliť aj žiaci slovensko – ruskej bilingválnej sekcie. V septembri 2020 sme otvorili nový študijný odbor 7902J 74 – gymnázium bilingválne štúdium slovensko – anglické. Vďaka spolupráci s Asociáciou kybernetickej bezpečnosti v rámci tohto odboru si majú žiaci možnosť zvoliť zameranie kybernetická bezpečnosť.

Študijné odbory:

    • 7902J – gymnázium zameranie virtuálna grafika / 4 ročné štúdium určené pre absolventov 9. ročníka ZŠ
    • 7902J – gymnázium zameranie kybernetická bezpečnosť / 4 ročné štúdium určené pre absolventov 9. ročníka ZŠ
    • 7902J 74 – gymnázium bilingválne štúdium slovensko – ruské / 5 ročné štúdium určené pre absolventov 8. alebo 9. ročníka ZŠ
    • 7902J 74 – gymnázium bilingválne štúdium slovensko – anglické / 5 ročné štúdium určené pre absolventov 8. alebo 9. ročníka ZŠ

Najvyššiu kvalitu vzdelávania vám vieme poskytnúť vďaka podpore a spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici, Veľvyslanectvom Spojeného kráľovstva a Severného Írska v Bratislave, Americkou obchodnou komorou, IT asociáciou Slovenska, Digitálnou koalíciou, asociáciou Kybernetickej bezpečnosti, Alien Studio, Studio 727, QuBit, AURORA photo,design& print, VEGO marketing, AKRA reklama.

Nakoľko nič výnimočné a kvalitné nie je zadarmo, na našej škole sa platí školné. Výška školného pre žiakov študíjneho odboru 7902J – gymnázium zameranie virtuálna grafika a študíjneho odboru 7902J 74 – gymnázium bilingválne štúdium slovensko – ruské je 69,-eur mesačne. Školné pre žiakov študíjneho odboru 7902J 74 – gymnázium bilingválne štúdium slovensko – anglické 89,-eur mesačne.  Administratívny poplatok za prijímacie konanie je stanovený na 30,– eur

Náš tím

 

Pozrite si

RNDr. Tibor Maťaš
Riaditeľ školy
Ing. Roman Murgaš
Generálny manažér
Mgr. Martina Murgašová
Zástupkyňa riaditeľa školy
Martina Kamenská
Študijná referentka
Ing. Ivan Pavlisko
Virtuálna grafika
Bc. Michal Šrobár
Kybernetická bezpečnosť, informatika
Bc. Ondrej Ruman
Informatika
Bc. Vladislav Pavlús
Fyzika
Mgr. Tibor Babjak
Matematika, fyzika
Mgr. Tomáš Melko
Telesná výchova, geografia
PhDr. Slavka Dudášová
Slovenský jazyk, anglický jazyk
Mgr. Mária Kariakinová
Slovenský jazyk, ruský jazyk
Mgr. Dana Kubiňáková
Ruský jazyk, španielsky jazyk
Mgr. Blanka Čiamporová
Dejepis, geografia, telesná výchova
Mgr. Zora Broošová
Nemecký jazyk
Mgr. Zuzana Sedláčková
Biológia, chémia
Mgr. Alla Borisenkova, PhD.
Native speaker (носитель языка) - ruský jazyk
Mgr. Katarína Šivecová
Anglický jazyk
Mgr. Marcela Komorová
Virtuálna grafika, umenie a kultúra
Mgr. Dominika Ščuroková
Anglický jazyk, ruský jazyk
Mgr. Jana Priškin
Anglický jazyk
Mgr. Marek Školuda
Čínsky jazyk
Mgr. John Carroll
Native speaker
Lucy Norton
Native speaker
Ján Brádňanský
Digitálny marketing
Ing. Ľudovít Sobôtka
Náboženská výchova