1. Súkromnom Banskobystrickom gymnáziu

 

Vitajte na

Inovatívnosť, špecializácia, odbornosť a profesionalita – to sú základné atribúty 1. Súkromného Banskobystrického gymnázia.

V areáli Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici máme k dispozícií samostatnú novo zrekonštruovanú budovu v ktorej prebieha vyučovanie. Na gymnáziu momentálne študuje 280 žiakov. Keďže kvalitné vzdelávanie sa úzko spája aj s technickým vybavením školy, dbáme aby sa naši žiaci pri výučbe stretávali s kvalitnou technikou, ktorú škola vlastní, prípadne má prenajatú od svojich partnerov. Žiaci našej školy majú ďalej k dispozícií modernú telocvičňu a hneď vo vedľajšej budove je školská jedáleň. Žiaci, ktorí niesú z Banskej Bystrice sú ubytovaní v stredoškolských internátoch.

Vyučovanie prebieha zaujímavou formou s progresívnymi a tvorivými učiteľmi, ktorí vytvárajú priestor na sebarealizáciu, samostatné objavy, tvorivosť a kreativitu. V popredí nášho záujmu je študent – rozvoj jeho osobnosti, intelektuálnych, emocionálnych a sociálnych schopností, kreativity, komunikačných zručností v materinskom i cudzích jazykoch a zbehlosť v moderných informačných technológiách.

Tešíme sa záujmu študentov, ktorí dosahujú výborné študijné výsledky. S prípadnými problémami v štúdiu či v správaní si vieme poradiť vhodným pedagogicko-psychologickým prístupom. Individuálnym prístupom riešime aj problémy žiakov s rôznymi vývinovými poruchami učenia.

V súčasnosti ponúkame štúdium v štyroch unikátnych odboroch, dokonca odbor zameraný na virtuálnu grafiku je jediný svojho druhu v celej Slovenskej republike. Sme škola, ktorá prvýkrát v histórii vyrieši problém absolventa gymnázia – všeobecné vzdelanie. Zamerania virtuálna grafika, kybernetická bezpečnosť si k svojmu štúdiu môžu zvoliť aj žiaci bilingválnej sekcie. V septembri 2020 sme otvorili nový študijný odbor 7902J 74 – gymnázium bilingválne štúdium slovensko – anglické. Vďaka spolupráci s Asociáciou kybernetickej bezpečnosti v rámci tohto odboru si majú žiaci možnosť zvoliť zameranie kybernetická bezpečnosť.
V spolupráci s Banskobystrickou firmou Gamo a.s. ponúkame od septembra 2022 študijný odbor 7902J – gymnázium zameranie kybernetická bezpečnosť

Študijné odbory:

    • 7902J – gymnázium zameranie virtuálna grafika / 4 ročné štúdium určené pre absolventov 9. ročníka ZŠ
    • 7902J – gymnázium zameranie kybernetická bezpečnosť / 4 ročné štúdium určené pre absolventov 9. ročníka ZŠ
    • 7902J – gymnázium zameranie španielsky jazyk / 4 ročné štúdium určené pre absolventov 9. ročníka ZŠ
    • 7902J 74 – gymnázium bilingválne štúdium slovensko – anglické / 5 ročné štúdium určené pre absolventov 8. alebo 9. ročníka ZŠ
    • 7902J 74 – gymnázium bilingválne štúdium slovensko – nemecké / 5 ročné štúdium určené pre absolventov 8. alebo 9. ročníka ZŠ

Najvyššiu kvalitu vzdelávania vám vieme poskytnúť vďaka podpore a spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici, Veľvyslanectvom Spojeného kráľovstva a Severného Írska v Bratislave, Americkou obchodnou komorou, IT asociáciou Slovenska, Digitálnou koalíciou, asociáciou Kybernetickej bezpečnosti, Gamo a.s., Alien Studio, Studio 727, QuBit, AURORA photo,design& print, VEGO marketing, AKRA reklama.

Nakoľko nič výnimočné a kvalitné nie je zadarmo, na našej škole sa platí školné. Výška školného pre žiakov študíjneho odboru 7902J – gymnázium zameranie virtuálna grafika, kybernetická bezpečnosť a 7902J 74 – gymnázium bilingválne štúdium slovensko – nemecké je 99,-eur mesačne. Školné pre žiakov študíjneho odboru 7902J 74 – gymnázium bilingválne štúdium slovensko – anglické 139,-eur mesačne.  Administratívny poplatok za prijímacie konanie je stanovený na 90,– eur.

Náš tím

 

Pozrite si

RNDr. Tibor Maťaš
Riaditeľ školy
Ing. Roman Murgaš
Generálny manažér
Mgr. Martina Murgašová
Zástupkyňa riaditeľa školy
Mgr. Dávid Kaňuk
Zástupca riaditeľa školy
Silvia Matušková
Študijná referentka
PhDr. Tünde Maťašová
Sociálny pedagóg
Mgr. Zuzana Majerčáková
Sociálny pedagóg
Ing. Ivan Pavlisko
Virtuálna grafika
Mgr. Michal Šrobár
Kybernetická bezpečnosť, informatika
Mgr. Tibor Babjak
Matematika
PhDr. Slavka Dudášová
Slovenský jazyk a literatúra
Mgr. Dana Kubiňáková
Ruský jazyk
Mgr. Alla Borisenkova, PhD.
Native speaker (носитель языка) - ruský jazyk
Mgr. Katarína Šivecová
Anglický jazyk, španielsky jazyk
Mgr. Jana Priškin
Anglický jazyk, francúzsky jazyk
Mgr. Veronika Masárová
Chémia, biológia
Mgr. Aurélia Pistikidis
Telesná výchova, dejepis
PaedDr. Gréta Dorniak
Telesná výchova, geografia
Mgr. Nina Matušovová
Nemecký jazyk, občianska náuka, etická výchova
Mgr. Michaela Trudičová
Slovenský jazyk, občianska náuka, etická výchova
Mgr. Vladislav Pavlús
Fyzika, biológia
Mgr. Rastislav Polcer
Informatika
PhDr. Jana Belková PhD.
Španielsky jazyk
Mgr. Libuša Brezinová
Anglický jazyk, geografia
Mgr. Mária Kariakinová
Ruský jazyk
Mgr. Jana Ľoncová
Nemecký jazyk, dejepis, geografia, etická výchova
Mgr. Martin Paluš
Anglický jazyk, dejepis, umenie a kultúra
Mgr. Tomáš Pivarči PhD.
Fyzika
Mgr. Karin Vlčáková
Anglický jazyk, dejepis, umenie a kultúra
PaedDr. Vladimír Plášek
Náboženská výchova
Bc. Ema Hrušíková
Anglický jazyk
Bc. Jakub Litviak
Matematika
Hang Zuo
Native speaker - čínsky jazyk
Reid Tebbutt
Native speaker - anglický jazyk

Kontakty

 

Emailové

RNDr. Tibor Maťašriaditel@sukromnygympel.sk
Ing. Roman Murgašinfo@sukromnygympel.sk
Mgr. Martina Murgašovámurgasova@sukromnygympel.sk
Mgr. Dávid Kaňukkanuk@sukromnygympel.sk
Sociálny pedagógsocialnypedagog@sukromnygympel.sk
Študíjne oddeleniegympel@sukromnygympel.sk
Mgr. Libuša Brezinovábrezinova@sukromnygympel.sk
Ing. Ivan Pavliskopavlisko@sukromnygympel.sk
PhDr. Jana Belková, PhD.belkova@sukromnygympel.sk
Mgr. Alla Borisenková, PhD.borisenkova@sukromnygympel.sk
Mgr. Aurélia Pistikidispistikidis@sukromnygympel.sk
Mgr. Dana Kubinakovakubinakova@sukromnygympel.sk
Mgr. Jana Priškinpriskin@sukromnygympel.sk
Mgr. Jana Ľoncováloncova@sukromnygympel.sk
Mgr. Karin Vlčákovávlcakova@sukromnygympel.sk
Mgr. Katarína Šivecovásivecova@sukromnygympel.sk
Mgr. Martin Palušpalus@sukromnygympel.sk
Mgr. Michaela Trudičovátrudicova@sukromnygympel.sk
Mgr. Michal Šrobársrobar@sukromnygympel.sk
Mgr. Mária Kariakinovákariakinova@sukromnygympel.sk
Mgr. Nina Matušovovámatusovova@sukromnygympel.sk
Mgr. Rastislav Polcerpolcer@sukromnygympel.sk
Mgr. Tomáš Pivarčipivarci@sukromnygympel.sk
Mgr. Veronika Masárovámasarova@sukromnygympel.sk
Mgr. Vladislav Pavlúspavlus@sukromnygympel.sk
Mgr. Zuzana Majerčákovámajercakova@sukromnygympel.sk
PaedDr. Gréta Dorniakdorniak@sukromnygympel.sk
PaedDr. Vladimír Plášekplasek@sukromnygympel.sk
PhDr. Slavka Dudášovádudasova@sukromnygympel.sk
Mgr. Tibor Babjakbabjak@sukromnygympel.sk
Bc. Ema Hrušíkováhrusikova@sukromnygympel.sk
Bc. Jakub Litviaklitviak@sukromnygympel.sk
Reid Tebbutttebbutt@sukromnygympel.sk