Ako už všetci dobre vieme aj naše gymnázium má Školský parlament, ktorý reprezentuje žiakov školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi, vedúcim pedagogickým zamestnancom alebo vedúcim odborným zamestnancom a navonok.

Funkčné obdobie členov školského parlamentu už uplynulo, dokonca niektorí členovia sa stali našimi absolventmi. Preto mali naši žiaci možnosť na začiatku októbra kandidovať do školského parlamentu. Počas volebného obdobia si žiaci vytvorili volebné plagáty a postarali sa o vlastnú kampaň. S pomedzi 15-tich kandidátov si žiaci mohli zvoliť až 7 žiakov, ktorí budú reprezentovať naše gymnázium.

Voľby do školského parlamentu sa konali 16.10.2023 anonymne prostredníctvom Edupage, tým pádom mohli žiaci hlasovať zo školy ale aj z domu od 8:30 do 14:30 hod. Účasť žiakov bola fantastická z 310 žiakov sa volieb zúčastnilo 244 žiakov.

Novozvolení členovia Školského parlamentu 2023-2025:

Christian Eiben, 4.C  – predseda

Zara Petrášová, 3.C – podpredsedkyňa, sociálne siete

Lívia Guttenová, 3.C – tajomníčka, kronikárka

Šimon Ťavoda, 2.C – informátor pre žiakov 1-2.roč.

Christian Matyinkó, 3.A informátor pre žiakov 3.roč.

Tomáš Papp, 4.C – informátor pre žiakov 4.roč.

Ján Kondač, 4.C informátor pre žiakov 5.roč.

Zvoleným žiakom blahoželáme a prajeme im aby túto funkciu vnímali ako príležitosť rozvíjať svoje schopnosti a ako posilniť svoje silné aj slabé stránky. V neposlednom rade vám prajeme aby ste nezabudli pri rokovaní na ľudské hodnoty ako je kolegialita, akceptácia vzájomnej rozmanitosti, láskavosť, súcit a rešpekt.