Ide o jedinečnú ponuku v rámci celej Slovenskej republiky. Ako jediné gymnázium ponúkame spojenie gymnaziálneho a odborného vzdelávania. Žiak po absolvovaní štvorročného štúdia je špičkovo pripravený na štúdium na akomkoľvek type vysokej školy. Ako jediná stredná škola v Banskej Bystrici máme podpísané memorandum o spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici. Náš absolvent získava po ukončení štúdia aj pridanú hodnotu, a tou je odbornosť v oblasti virtuálnej grafiky. Absolvent sa vie uplatniť v oblasti IT, kde je dlhodobo najvyššia priemerná mzda v národnom hospodárstve a momentálne najväčší dopyt po odborníkoch. Nezanedbateľnou lukratívnou oblasťou je reklama, ktorá využíva kompletnú ponuku počítačovej grafiky. Od jednoduchých grafických návrhov, plagátov, obalov, katalógov, cez pokročilé reklamné retuše a fotomanipulácie až po 3D vizualizácie a videá s 3D obsahom. Ďalej sa absolvent môže uplatniť v oblastiach, akými sú filmový priemysel, tvorba počítačových hier, produktový dizajn, automobilový priemysel, architektúra, výroba prototypov, dizajnérsky sektor, malovýroba hotových predmetov, zdravotníctvo, forenzná kriminalistika, a veľmi žiadaný a momentálne špičkovo platený je tzv. freelancer. Freelancer je grafik, ktorý pre jednotlivé spoločnosti, s ktorými spolupracuje, vytvára zadané úlohy z domu cez internet. Môže takto pracovať pre niekoľko firiem súčasne po celom svete.

Prvý cudzí jazyk je anglický, druhý cudzí jazyk si máte možnosť vybrať z nasledovných možností nemecký, ruský, španielský. Naša škola ponúka štúdium tretieho cudzieho jazyka ako nepovinného predmetu a to  nemeckého, ruského, španielského, alebo čínskeho jazyka.

Žiaci, ktorí nie sú z Banskej Bystrice sú ubytovaní v stredoškolských internátoch.

Výška školného pre žiakov študíjneho odboru 7902J – gymnázium zameranie virtuálna grafika je 89,– eur mesačne.

Na štúdium sa môžu prihlásiť žiaci 9. ročníka základnej školy. Prijímacie pohovory sa vykonávajú z predmetov slovenský jazyk, matematika. Administratívny poplatok za prijímacie konanie je stanovený na 70,– eur.

Moderné smerovanie školy v moderných priestoroch potrebuje to najdôležitejšie a tým sú mladí ľudia ochotní niečo v živote dokázať.

Ak patríš medzi nich, daj si prihlášku na naše gymnázium.