O škole

Inovatívnosť, špecializácia, odbornosť a profesionalita - to sú základné atribúty

  1. Súkromného Banskobystrického gymnázia.

V areáli Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici máme k dispozícií samostatnú novo zrekonštruovanú budovu v ktorej prebieha vyučovanie. Keďže kvalitné vzdelávanie sa úzko spája aj s technickým vybavením školy, dbáme aby sa naši žiaci pri výučbe stretávali s kvalitnou technikou, ktorú škola vlastní, prípadne má prenajatú od svojich partnerov. Žiaci našej školy majú ďalej k dispozícií modernú telocvičňu a hneď vo vedľajšej budove je školská jedáleň. Myslíme aj na tých, ktorí nie sú z Banskej Bystrice a ponúkame im ubytovanie v stredoškolskom internáte vzdialenom cca 15 minút od našej školy.

Vyučovanie prebieha zaujímavou formou s progresívnymi a tvorivými učiteľmi, ktorí vytvárajú priestor na sebarealizáciu, samostatné objavy, tvorivosť a kreativitu. V popredí nášho záujmu je študent - rozvoj jeho osobnosti, intelektuálnych, emocionálnych a sociálnych schopností, kreativity, komunikačných zručností v materinskom i cudzích jazykoch a zbehlosť v moderných informačných technológiách.

Tešíme sa záujmu študentov, ktorí dosahujú výborné študijné výsledky. S prípadnými problémami v štúdiu či v správaní si vieme poradiť vhodným pedagogicko-psychologickým prístupom. Individuálnym prístupom riešime aj problémy žiakov s rôznymi vývinovými poruchami učenia. 

V súčasnosti ponúkame štúdium v dvoch unikátnych odboroch, dokonca odbor zameraný na virtuálnu grafiku je jediný svojho druhu v celej Slovenskej republike. Sme škola, ktorá prvýkrát v histórii vyrieši problém absolventa gymnázia – všeobecné vzdelanie.

  • 7902J - gymnázium zameranie virtuálna grafika

/4 ročné štúdium určené pre absolventov 9. ročníka ZŠ/

  • 7902J 74 - gymnázium bilingválne štúdium slovensko – ruské

/5 ročné štúdium určené pre absolventov 8. alebo 9. ročníka ZŠ/

Ako jediná stredná škola v Banskej Bystrici  máme podpísané memorandum o spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorá je našim dôležitým partnerom. Druhým najdôležitejším partnerom školy je Veľvyslanectvo Ruskej federácie v Slovenskej republike. Okrem týchto partnerov máme podpísané partnerstvá s ďalšími subjektmi, ktoré niečo vo svojej oblasti znamenajú, mnohé nie len v Slovenskej republike, ale aj v zahraničí /Alien studio, Figurama, Muscle & Fitness, Festival svetla a tieňa/.

Nakoľko nič výnimočné a kvalitné nie je zadarmo, na našej škole sa platí školné. Výška školného pre žiakov, ktorí nastúpia                              v šk. roku 2020/2021 je 69,- eur mesačne. Administratívny poplatok za prijímacie konanie je stanovený na 20,- eur

Vitajte na 1. Súkromnom Banskobystrickom gymnáziu.

Súkromné gymnázium Banskobystrické 

Ružová 15/A, 

974 11 Banská Bystrica

tel: +421 903 826 278

email: info@sukromnygympel.sk

5.png8.png0.png6.png8.png
1
Online