Štúdium ruského jazyka otvárame s podporou veľvyslanectva Ruskej federácie. Jazyky sú dnes veľmi potrebné. Navyše, bilingválne školy sú známe svojou kvalitou. Študenti končia štátnou jazykovou skúškou, a tiež maturitou z cudzieho jazyka. Ich absolventom sa tak otvárajú dvere na zahraničné vysoké školy. Jazyku sa žiaci intenzívne venujú v 1. ročníku, ktorý sa dá nazvať aj jazykovou prípravou, pretože týždenná hodinová dotácia jazyka je 16 hodín. Zvyšných 9 hodín je rozdelených medzi ostatné povinné predmety. Aj preto je štúdium päťročné, a nie štvorročné, ako na klasickom gymnáziu. Vyučovanie vedú aj zahraniční lektori, čo pozitívne prispieva ku kvalite vedomostí absolventov. Vzhľadom na ekonomickú a trhovú silu Ruskej federácie ovládanie ruského jazyka zvyšuje možnosti atraktívneho zamestnania absolventa ruskej bilingválnej sekcie nielen u nás, ale aj v rámci celého sveta. Štúdium jazykov tiež vo veľkej miere zlepšuje kognitívne procesy ako vnímanie, učenie, pozornosť, predstavivosť i samotné myslenie. Počas štúdia sa u študentov zlepšuje ich kreativita, schopnosť kritického myslenia, schopnosť viest dialóg, riešiť problémy a hľadať riešenia. Bolo tiež preukázané, že deti navštevujúce bilingválne školy, disponujú väčšou duševnou flexibilitou, majú lepšie matematické schopnosti a výsledky v štandardizovaných testoch.

Žiaci bilingválneho štúdia si majú možnosť zvoliť aj balík štúdia virtuálnej grafiky, alebo kybernetickej bezpečnosti a tak spojiť vzdelávanie v oblasti ruského jazyka a odbornosti v rámci jedného štúdia.

Naša škola ponúka štúdium tretieho cudzieho jazyka ako nepovinného predmetu a to anglického, nemeckého, španielského, alebo čínskeho jazyka.

Myslíme aj na tých, ktorí nie sú z Banskej Bystrice a ponúkame im ubytovanie v stredoškolskom internáte vzdialenom cca 15 minút od našej školy.

Počas štúdia budú mať žiaci možnosť zahraničnej stáže na strednej škole v Ruskej federácií a tak sa viac zoznámiť s kultúrou a krásami Ruska. Ruská federácia každoročne ponúka možnosť bezplatného štúdia na svojich špičkových univerzitách pre slovenských študentov.

Výška školného pre žiakov študíjneho odboru 7902J 74 – gymnázium bilingválne štúdium slovensko – ruské je 69,– eur mesačne.

Na bilingválne štúdium sa môžu prihlásiť žiaci 8. a 9. ročníka základnej školy. Pri prijímacích pohovoroch nevyžadujeme znalosť cudzieho jazyka, uchádzači sa podrobia talentovým skúškam. Administratívny poplatok za prijímacie konanie je stanovený na 30,– eur.

Moderné smerovanie školy v moderných priestoroch potrebuje to najdôležitejšie a tým sú mladí ľudia, ochotní niečo v živote dokázať.

Ak patríš medzi nich, daj si prihlášku na naše gymnázium.