Jazyky sú dnes veľmi potrebné. Navyše, bilingválne školy sú známe svojou kvalitou. Študenti končia štátnou jazykovou skúškou, a tiež maturitou z cudzieho jazyka. Ich absolventom sa tak otvárajú dvere na zahraničné vysoké školy. Jazyku sa žiaci intenzívne venujú v 1. ročníku, ktorý sa dá nazvať aj jazykovou prípravou, pretože týždenná hodinová dotácia jazyka je 16 hodín. Zvyšných 9 hodín je rozdelených medzi ostatné povinné predmety. Aj preto je štúdium päťročné, a nie štvorročné, ako na klasickom gymnáziu. Vyučovanie vedú aj zahraniční lektori, čo pozitívne prispieva ku kvalite vedomostí absolventov. Štúdium jazykov tiež vo veľkej miere zlepšuje kognitívne procesy ako vnímanie, učenie, pozornosť, predstavivosť i samotné myslenie. Počas štúdia sa u študentov zlepšuje ich kreativita, schopnosť kritického myslenia, schopnosť viest dialóg, riešiť problémy a hľadať riešenia. Bolo tiež preukázané, že deti navštevujúce bilingválne školy, disponujú väčšou duševnou flexibilitou, majú lepšie matematické schopnosti a výsledky v štandardizovaných testoch.

Žiaci bilingválneho štúdia si majú možnosť zvoliť aj balík štúdia virtuálnej grafiky, alebo kybernetickej bezpečnosti a tak spojiť vzdelávanie v oblasti ruského jazyka a odbornosti v rámci jedného štúdia.

Naša škola ponúka štúdium tretieho cudzieho jazyka ako nepovinného predmetu a to anglického, nemeckého, španielského, alebo čínskeho jazyka.

Myslíme aj na tých, ktorí nie sú z Banskej Bystrice a ponúkame im ubytovanie v stredoškolskom internáte vzdialenom cca 15 minút od našej školy.

Výška školného pre žiakov študíjneho odboru 7902J 74 – gymnázium bilingválne štúdium slovensko – ruské je 89,– eur mesačne.

Na bilingválne štúdium sa môžu prihlásiť žiaci 8. a 9. ročníka základnej školy. Pri prijímacích pohovoroch nevyžadujeme znalosť cudzieho jazyka, uchádzači sa podrobia talentovým skúškam. Administratívny poplatok za prijímacie konanie je stanovený na 50,– eur.

Moderné smerovanie školy v moderných priestoroch potrebuje to najdôležitejšie a tým sú mladí ľudia, ochotní niečo v živote dokázať.

Ak patríš medzi nich, daj si prihlášku na naše gymnázium.