Jazyky sú dnes veľmi potrebné. Navyše, bilingválne školy sú známe svojou kvalitou. Študenti končia štátnou jazykovou skúškou, a tiež maturitou z cudzieho jazyka. Ich absolventom sa tak otvárajú dvere na zahraničné vysoké školy. Jazyku sa žiaci intenzívne venujú v 1. ročníku, ktorý sa dá nazvať aj jazykovou prípravou, pretože týždenná hodinová dotácia jazyka je 18 hodín. Aj preto je štúdium päťročné, a nie štvorročné, ako na klasickom gymnáziu. Vyučovanie vedú aj zahraniční lektori, čo pozitívne prispieva ku kvalite vedomostí absolventov. Štúdium jazykov tiež vo veľkej miere zlepšuje kognitívne procesy ako vnímanie, učenie, pozornosť, predstavivosť i samotné myslenie. Počas štúdia sa u študentov zlepšuje ich kreativita, schopnosť kritického myslenia, schopnosť viest dialóg, riešiť problémy a hľadať riešenia. Bolo tiež preukázané, že deti navštevujúce bilingválne školy, disponujú väčšou duševnou flexibilitou, majú lepšie výsledky v štandardizovaných testoch.

Žiaci bilingválneho štúdia si majú možnosť zvoliť aj balík štúdia virtuálnej grafiky, alebo kybernetickej bezpečnosti a tak spojiť vzdelávanie v oblasti ruského jazyka a odbornosti v rámci jedného štúdia.

Naša škola ponúka štúdium tretieho cudzieho jazyka ako nepovinného predmetu a to anglického, nemeckého, španielskeho, francúzskeho, alebo čínskeho jazyka.

Žiaci, ktorí nie sú z Banskej Bystrice sú ubytovaní v stredoškolských internátoch.

Výška školného pre žiakov študijného odboru 7902J 74 – gymnázium bilingválne štúdium slovensko – ruské je 89,– eur mesačne.

Na bilingválne štúdium sa môžu prihlásiť žiaci 8. a 9. ročníka základnej školy. Pri prijímacích pohovoroch nevyžadujeme znalosť cudzieho jazyka, uchádzači sa podrobia talentovým skúškam, ktoré pozostávajú z testu všeobecných predpokladov. Administratívny poplatok za prijímacie konanie je stanovený na 50,– eur.

Moderné smerovanie školy v moderných priestoroch potrebuje to najdôležitejšie a tým sú mladí ľudia, ochotní niečo v živote dokázať.

Ak patríš medzi nich, daj si prihlášku na naše gymnázium.