Dňa 22.11.2023 som sa zúčastnil 25. slovenskej študentskej vedeckej konferencie „Chémia a technológie pre život“ organizovanou Fakultou chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Oddelenie anorganickej technológie mi umožnilo spolupracovať na perspektívnom výskume s názvom „Stabilita katalytických Ni-Co vrstiev pre zero-gap alkalickú elektrolýzu vody“. Základom bola príprava týchto katalytických vrstiev, ktoré by sa mohli použiť v zero-gap alkalickej elektrolýze vody, kde by sa získaval vodík pre vodíkovú energetiku. Takto ekologicky vyrobený vodík z vody by sa mohol využívať pre ďalšie účely, najmä ako palivo. Veľkou výhodou je to, že pri tomto procese sa nevyužívajú žiadne fosílne palivá a teda sa neprodukuje oxid uhličitý. Túto prácu som prezentoval v posterovej sekcii a mal som možnosť sa porozprávať o mojom výskume s vysokoškolskými učiteľmi, študentmi a odborníkmi z praxe. Bol som rád, že som mohol reprezentovať moju školu spomedzi 11 stredných škôl z celého Slovenska na najlepšej technickej fakulte na Slovensku. Poďakovanie patrí mojim školiteľkám pani docentke Zemanovej a pani doktorke Záchenskej za získané teoretické aj praktické vedomosti z elektrochémie. Podrobnejšie o mojej práci sa môžete dočítať na tomto odkaze na strane 369 https://www.uiam.sk/~oravec/svk/e_zbornik_svk_2023.pdf

Šimon Mazan, 3.B