Mgr. Pavol Rešovský – učiteľ a tréner majstrov sveta

Narodil som sa v Banskej Bystrici, kde som ukončil základnú školu a aj prežil celý svoj doterajší súkromný a pracovný život. Aprobáciu Telesná výchova a Branná výchova v odbore všeobecnovzdelávacích predmetov som vyštudoval na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. Po jej ukončení som nastúpil do zamestnania v SOU–spojov, dnešná Stredná odborná škola informačných technológií, kde som pôsobil 39 rokov.

Od nástupu do zamestnania až do dnešných dní som absolvoval rôzne vzdelávania týkajúce sa zmien v školstve. (napr. rozhodcovská trieda v atletike, trénerská trieda vo futbale, rodová rovnosť atď.). V roku 1982 som ukončil rozširujúce štvorsemestrálne štúdium svojich aprobačných predmetov, aby som si rozšíril  kvalifikáciu na vyšší stupeň škôl a v roku 1996 som si zvýšil kvalifikáciu o ďalší predmet – Etická výchova, ktorú okrem TŠV vyučujem dodnes. Celý svoj život som venoval športu a mládeži, ktorú som sa snažil viesť k čestnosti, spravodlivosti, empatii, k schopnosti prekonávať prekážky a k láske k pohybu.

Ďalej uvediem svoje najdôležitejšie pracovné aktivity:

Po nástupe do zamestnania som vykonával funkciu predsedu Červeného kríža so 700-člennou členskou základňou.

 • V roku 1984  som so svojimi žiačkami postúpil do republikového kola v súťaži záchranárskych skupín Červeného kríža. Za činnosť v tejto organizácii mi bola udelená Pamätná plaketa.
 • Nacvičoval som dve spartakiády a v roku 1985 som sa s dievčatami so skladbou učňovského dorastu zúčastnil aj na vystúpení na Strahove. Za túto aktivitu mi bola opäť udelená Pamätná plaketa.
 • V roku 1986 som sa zúčastnil s družstvom dievčat slovenského kola preteku brannej všestrannosti a zároveň som v tomto období pracoval v Krajskej komisii brannej výchovy. Niekoľko rokov som bol vedúcim výcvikového strediska brancov na škole.
 • Začiatkom 80.rokov som sa spolupodieľal v spolupráci so Slovenským pedagogickým ústavom v Bratislave na vytváraní učebníc Brannej výchovy pre stredné školy.
 • V rokoch 2000 – 2002 som so svojimi žiakmi v konkurencii športových gymnázií z celého Slovenska získal titul Majster Slovenska stredných škôl v plávaní v disciplínach 100m voľný spôsob a 400m voľný spôsob.
 • Do školskej a mimoškolskej telesnej výchovy zaraďujem nové športy ako napr. florbal (pravidelná účasť v okresnej lige stredných škôl), halové veslovanie
 • Od roku 2013 som pripravoval a viedol svojich žiakov na súťažiach v halovom veslovaní s týmito výsledkami: Medzinárodné majstrovstvá Slovenska 3.miesto družstvo chlapcov, Družstvo starších a mladších chlapcov sa stalo 2x medzinárodnými majstrami Slovenska. V šk. r. 2015/16 dr. starších chlapcov dokázalo zaveslovať SVETOVÝ REKORD vo svojej vekovej kategórií. Spomínaných súťaží sa zúčastňujú družstvá z 5 krajín a zo škôl z celého Slovenska.
 • V šk. r. 2016/17 sme sa stali víťazom dlhodobej medzinárodnej súťaže ,, CONCEPT 2 LIGA „ a zároveň prvý krát v histórií držiteľmi putovného pohára.
 • V šk. r. 2016/17 som bol navrhnutý na cenu Mateja Bela, ktorú udeľuje predseda VUC. V tom istom šk. r. v knihe Banská Bystrica z neba bola uverejnená u môjho predchádzajúceho zamestnávateľa zameraného na informačné technológie moja fotografia spolu s mojim víťazným družstvom veslárov.
 • Posledných 25 rokov som vykonával funkciu vedúceho predmetovej komisie TŠV.
 • Počas celej mojej praxe som absolvoval 90 lyžiarskych kurzov, vyše 100 branných cvičení, účelových cvičení a kurzov KOZAZ.
 • Počas mojej pedagogickej práce v oblasti TŠV som mal to šťastie a česť, že som mal žiakov, ktorí boli úspešnými reprezentantmi Československa a neskôr Slovenska a dúfam, že si niečo z mojej filozofie a vplyvu odniesli aj do svojho ďalšieho športového a civilného života. Za všetkých spomeniem Murkovú – majsterku Európy v skoku do diaľky, Hiadlovského, Sviteka, Bambúcha (hokej) a Moravčíka – profesionálneho majstra sveta v thajskom boxe.
 • Svoje skúsenosti pravidelne odovzdávam u mňa praxujúcim študentom z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
 • Vo svojom voľnom čase pomáham pripravovať študentov na prijímacie pohovory najmä z predmetu TŠV.
 • Niekoľko rokov som pracoval aj vo futbalových triedach ako tréner brankárov. Výsledkom môjho tréningového úsilia sú traja odchovanci, ktorí pôsobili v najvyššej futbalovej súťaži.
 • Svoj vplyv sa snažím využívať najmä pri vysvetľovaní škodlivosti drog na život mladých ľudí. V tejto oblasti vykonávam spolu s kolegami preventívne akcie.

Záľuby: od detstva som sa venoval športu, bol som dorasteneckým majstrom Slovenska v behu na 100m. Ďalej som sa venoval futbalu na úrovni dorasteneckej ligy a bol som v kádri ligového družstva dospelých v Dukle Banská Bystrica ( na uvedenej fotografii som v mužstve s víťazom olympiády- S. Semanom).