Naši žiaci sa vo štvrtok 10.11.2022 zapojili do školského kola olympiády z anglického jazyka. Olympiáda z anglického jazyka je postupová súťaž, ktorej cieľom je upevňovať komunikačné zručnosti žiakov v anglickom jazyku a rozšíriť ich záujem o štúdium cudzích jazykov. Žiaci boli preverení pomocou cvičení zameraných na gramatiku, slovnú zásobu, čítanie a počúvanie. Do školského kola olympiády sa zapojilo 59 žiakov v štyroch rôznych kategóriách. Po prvej písomnej časti nasledovala druhá časť, ktorá je zameraná na ústnu konverzáciu. Do tejto časti postúpilo 13 najlepších žiakov, z ktorých sme následne vybrali jedného najlepšieho žiaka za každú kategóriu.

V školskom kole kategória 2A vyhral a postupuje do okresného kola Teodor Velický. V kategórií 2B vyhrala Daniela Mičudová, ktorá taktiež postupuje do okresného kola. V kategórií 2C2 vyhral Nicholas Matyinko, ktorý postupuje do okresného kola. Poslednou kategóriou bola 2C1. V tejto kategórií vyhrala Alexandra Turoňová a postupuje tak do krajského kola.

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť, želáme im veľa úspechov a dúfame, že sa zapoja opäť o rok. Výhercom gratulujeme a prajeme im veľa šťastia v ďalšom kole.