V máji sa na našej škole uskutočnila preventívna akcia na tému „Trestnoprávna zodpovednosť mladých,“ ktorú zorganizovali v spolupráci s KR PZ SR v Banskej Bystrici a s mjr. Mgr. Andreou Petrovičovou. Táto iniciatíva bola zameraná na zvýšenie povedomia žiakov o trestnoprávnej zodpovednosti, kriminalite mladistvých a maloletých, a na dôsledky ich činov v školskom prostredí.

Počas tejto akcie boli žiaci informovaní o postihovaní mladistvých a maloletých páchateľov v trestnoprávnom a občianskoprávnom konaní, riešení priestupkov a delikvencie medzi mladými ľuďmi. Taktiež sa diskutovalo o faktoroch, ktoré prispievajú k vzniku kriminality medzi mládežou.

Hlavným cieľom tejto preventívnej akcie bolo naučiť žiakov, ako správne reagovať na nežiadúce protispoločenské javy a podporiť ich v tom, aby konali zodpovedne a dodržiavali zákony. Veríme, že táto aktivita pomohla prvákom získať dôležité vedomosti a že budú v budúcnosti prispievať k vytváraniu bezpečného a slušného prostredia v našej spoločnosti.