Problematika kybernetickej bezpečnosti sa v dnešnej dobe stáva čoraz diskutovanejšou témou týchto dní. Dopyt po odborníkoch na túto oblasť je čím ďalej akútnejší. Naše gymnázium sa rozhodlo zareagovať podľa nás tým najlepším spôsobom a to doplnením problematiky kybernetickej bezpečnosti do osnov nášho gymnázia. Už v tomto školskom roku sme ponúkli predmet kybernetická bezpečnosť žiakom bilingválnych sekcií našej školy, ako nepovinný predmet. Avšak v našom záujme vzdelávať žiakov v tejto oblasti ideme ešte ďalej a v spolupráci s odborníkmi z praxe otvárame od šk. roka 2022/2023 nový štvorročný študijný odbor 7902 gymnázium – zameranie kybernetická bezpečnosť. V súvislosti s týmito aktivitami vznikla na základe našej iniciatívy nová učebnica Informačná bezpečnosť, ktorej sme spoluautormi. Novú knihu sa patrí uviesť dôstojne do života a tak sme zorganizovali za účasti vzácnych hostí slávnostný krst učebnice, ktorý prebehol v Cikkerovej sieni banskobystrickej radnice a krstným otcom sa stal v Slovenskej republike ten najpovolanejší na problematiku Kybernetickej bezpečnosti Rastislav Janota, riaditeľ Národného centra kybernetickej bezpečnosti SK-CERT.

Názory a myšlienky niektorých zúčastnených si môžete pozrieť v reportáži TV Hronka.