Slávnostné otvorenie šk. roka 2018/2019

Dnes 3. septembra 2018 nastal pre nás všetkých veľký deň. Náš prvý školský rok, na ktorého začiatok sme sa tak veľmi tešili. O 9:00 sme začali tento školský rok slávnostným otvorením, na ktorom sme privítali mnoho významných hostí, ktorí nás poctili svojou návštevou. Za všetkých spomenieme:

rektora Univerzity Mateja Bela doc. Ing. Vladimíra HIadlovského, PhD.,

poslanca Národnej rady SR doc. PhDr. Martina Klusa, PhD.,

atašé Veľvyslanectva Ruskej federácie Elenu Epišinu,

zást. riaditeľky školského inšpekčného centra Mgr. Dagmar Záborská,

prodekantku pedagogickej fakulty UMB doc. PhDr. Alžbetu Brozmanovú Gregorovú, PhD.,

riaditeľ CPPPaP PhDr. Ľubomír Tichý

riaditeľka odboru služieb zamestnanosti UPSVaR Banská Bystrica PhDr. Lýdia Vajcíková

Pri príhovoroch sa v pozitívnom duchu spomínala naša vízia prepojenia gymnaziálneho a odborného vzdelania, ktorou sme na Slovensku jedinečný. Teraz je už len na nás /zamestnancoch, žiakoch, rodičoch a priateľoch školy/, aby sme tento sľubne naštartovaný projekt doviedli do cieľa, ktorým je šťastný, vzdelaný a úspešný absolvent nášho 1. Súkromného Banskobystrického gymnázia.

Zajtra náš čaká odchod na Team Building Camp. Držte nám palce, prvé kroky nášho spoločného úsilia práve štartujeme!