Ahojte.

Dnes Vám ponúkame vzor testu na prijímaciu skúšku zo Slovenského jazyka a literatúry v študíjnom odbore 7902J gymnázium – virtuálna grafika.

Ukážka 1                                   Boris Filan – Dve a dve

Tak ma cháp, alebo tráp                                                Každý vie, že dve a dve
Sú rôzne štýly, ako sa môžme mýliť                                Sú predsa štyri, tak ich to naučili
Tak ma cháp, alebo tráp                                                V ten vzácny deň som v škole chýbal
Ja veľa znesiem – mýlim sa celkom presne                   Preto sa presne mýlim
cháp, alebo tráp                                                             V tom, že dve a dve
Zhrdzaviem v daždi                                                          sú iba štyri, tak ich to naučili
Neviem, čo vie vraj každý                                               Vie, každý to vie
Vie, každý to vie                                                                Iba ja nie!
Iba ja nie!
Nikdy sa nenaučím v dlhých radoch stáť
Veriť, že nemáme ísť hlavou proti múru
Od tej hry pre dospelých nemám pravidlá
Aj keď ju okolo nás takmer každý hrá

1.Ktoré tvrdenie vyplýva z ukážky 1?

 1. Lyrický hrdina nemá rád matematiku.
 2. Lyrický hrdina neznáša dlhé rady v supermarketoch.
 3. Lyrický hrdina sa nechce  prispôsobiť zaužívaným pravidlám dospelých.
 4. Lyrický hrdina chodieval za školu.

2.Aký umelecký prostriedok predstavuje verš: Zhrdzaviem v daždi?

 1. metaforu
 2. epiteton
 3. metonymiu
 4. prirovnanie

3.Ísť hlavou proti múru. Toto ustálené spojenie znamená:

 1. Byť porazený.
 2. Bojovať nečestne.
 3. Odísť bez boja.
 4. Chcieť premôcť neprekonateľné prekážky.

4.Ktorá z viet je dvojčlenná neúplná?

 1. Ako sa môžeme mýliť?
 2. Každý to vie.
 3. Sú rôzne štýly.
 4. V starom zámku straší.

5.V ktorej možnosti je veta napísaná správne?

 1. Ako sa môžme mýliť?
 2. Trebalo by mi kúpiť nový kabát.
 3. Pani, mohli by ste mi pomôcť?
 4. Predseda zahájil schôdzu.

Ukážka 2                L. M. Montgomeryová – Anna zo Zeleného domu

„Anna Shirleyová, čo si urobila s vlasmi? Veď ich máš zelené!“

Veru zelené, ak sa ich farba dala nazvať zelenou. Bola to tmavá bronzová zeleň, cez ktorú presvitala pôvodná ryšavá farba, čím sa iba zvyšoval príšerný dojem.

„Áno, zelené,“ vzdychla si Anna. „Myslela som, že nemôže byť nič horšie ako ryšavé vlasy. Ale teraz viem, že desaťkrát horšie je mať zelené vlasy. Och, Marilla, neviete si predstaviť, aká som nešťastná.“

„Poď hneď dolu do kuchyne a povieš mi, čo si urobila. Už dlhší čas som čakala, čo zase vyparatíš. Vyše dvoch mesiacov si nič nevykonala, a preto som bola istá, že je najvyšší čas, aby si ma niečím prekvapila. Čo si porobila s vlasmi?“

„Zafarbila som si ich. Vedela som, že sa to nepatrí, ale povedala som si, že by to stálo aj za malé previnenie, keby som sa zbavila ryšavých vlasov,“  priznala Anna.

„Nuž, keby som sa bola rozhodla prefarbiť si vlasy, bola by som si vybrala aspoň slušnú farbu. Nebola by som si ich zafarbila na zeleno,“ povedala Marilla ironicky.

6.Ktoré tvrdenie vyplýva z ukážky?

 1. Anna túži mať ryšavé vlasy.
 2. Anna nevykonala nič zlé už dva mesiace.
 3. Anna si zafarbila vlasy na zeleno.
 4. Marilla je prekvapená, že Anna má ryšavé vlasy.

7.Aký slohový postup použila autorka?

 1. opisný
 2. informačný
 3. výkladový
 4. rozprávací

8.Ktorý zápis priamej reči je správny?

 1. „Neviem si predstaviť, ako sa to stalo,“ povedala Marilla, „ale chcem to vedieť.“
 2. „Neviem si predstaviť, ako sa to stalo“, povedala Marilla, „ale chcem to vedieť“.
 3. „Neviem si predstaviť, ako sa to stalo“ povedala Marilla, „ale chcem to vedieť.“
 4. „Neviem si predstaviť, ako sa to stalo.“ povedala Marilla, „ale chcem to vedieť.“

9.V ktorej z viet zodpovedajú slovesu tieto gramatické kategórie: 1. osoba, singulár, minulý čas, podmieňovací spôsob, činný rod, dokonavý vid?

 1. Čo si porobila s vlasmi?
 2. Veď ich máš zelené!
 3. Nebola by som si ich zafarbila na zeleno.
 4. Zafarbila som si ich.

10.V ktorej skupine slov dochádza vo všetkých prípadoch k spodobovaniu spoluhlások?

 1. cez, dlhší, hneď
 2. rozhodnúť, nič, vlasy
 3. nuž, najvyšší, farba
 4. čas, teraz, veru

Ukážka 3

Prevenciu voči chrípke netreba podceňovať, nie je banálnym ochorením, upozorňujú hygienici. Počet chorých na chrípku od začiatku tohto roka totiž narastá. Na prelome januára a februára môže prerásť aj do epidémie. Treba si dopriať vitamíny, otužovať sa, pravidelne vetrať a často si umývať ruky. Toto radí Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Silnejšiu imunitu možno podporiť i dostatkom spánku či minimálne polhodinovým denným cvičením alebo prechádzkou. Hygienici radia jesť ovocie a zeleninu s vyšším obsahom vitamínu C, ako sú jablká, kyslá kapusta, citrusy, paprika, brokolica, chren či cesnak. Najúčinnejšou ochranou je však očkovanie, na Slovensku ho hradia všetky zdravotné poisťovne. Najvhodnejší čas naň je počas jesenných a zimných mesiacov.

11.Ktoré tvrdenie je správne?

 1. Chrípka je bežné a banálne ochorenie.
 2. Očkovanie proti chrípke je na Slovensku hradené niektorými zdravotnými poisťovňami.
 3. Imunita sa dá posilniť spánkom, pravidelným cvičením a konzumáciou potravín s vyšším obsahom vitamínu C.
 4. Epidémiu chrípky možno očakávať na začiatku tohto roka.

12.Ktoré slovo je rozdelené nesprávne?

 1. bro-ko-li-ca
 2. mi-ni-mál-ne
 3. pre-ven-ci-a
 4. vi-tam-íny

13.Hygienici radia jesť ovocie a zeleninu s vyšším obsahom vitamínu C. Vo vete nie je:

 1. podmet
 2. predmet
 3. príslovkové určenie
 4. prívlastok

14.Zámeno naň v poslednej vete ukážky 3 odkazuje na podstatné meno

 1. ochrana
 2. očkovanie
 3. poisťovňa
 4. vitamín

15.V ktorej z možností nie je správne uvedený slovenský význam cudzieho slova?

 1. epidémia – vysoký výskyt určitej infekčnej choroby
 2. prevencia – predchádzanie nežiaducim javom
 3. imunita – odolnosť
 4. hygiena – vlhkomilná rastlina

16.Ktoré z uvedených súvetí nie je podraďovacie?

 1. Nevie pochopiť, kde minul všetky peniaze.
 2. Betónové sídliská sú i tam, kde kedysi šumeli lesy.
 3. Priblížil sa k miestu a započul tiché zvuky.
 4. Kde je česť, tam je i sláva.

 

Keby ja bol orol vták,

vyletel bych nad oblak,

zaplieskal bych krídlami,

nad našimi Tatrami.

17.V uvedenom úryvku sa nachádza rým:             

 1. striedavý
 2. združený
 3. obkročný
 4. prerývaný

18.V ktorej z možností je správna prípona v osobných a privlastňovacích zámenách?

 1. s ním, s mojím, od našich, k naším
 2. s nim, s mojím, od našich, k našim
 3. s ním, s mojím, od našich, k našim
 4. s ním, s mojim, od naších, k našim

19.V ktorej možnosti obe slová vznikli rovnakým spôsobom?

 1. zemeguľa, knižný
 2. spolužiak, kamarátsky
 3. preliečiť, výlet
 4. TANAP, bratský

20.V ktorej z uvedených viet sa nachádzajú vetné členy v tomto poradí?

      zhodný prívlastok, podmet, slovesný prísudok, zhodný prívlastok, predmet, nezhodný prívlastok

 1. Nízky muž splašene pribehol k dverám domu.
 2. Včera sme našli prvé jarné kvety.
 3. Usilovné deti lúskali fazuľu, hrach a orechy.
 4. Malé dieťa sa prebudilo na príjemné zvonenie hrkálky.

21.Ktorá z viet nie je napísaná umeleckým štýlom?

 1. Pár bozkov vplietol jej do vlasov.
 2. Na schôdzi sa zúčastnilo osem žiakov našej triedy.
 3. Hojdali sa na vlnách fantázie.
 4. Potok sĺz sa vpíjal do smädnej zeme.

22.V ktorej vete je chyba v interpunkcii?

 1. Na rázcestí sa objavil predmet, ktorý vyzeral, ako peň spráchniveného stromu.
 2. Nemali sme chuť spievať, keď nám hlavou vírili udalosti predchádzajúceho dňa.
 3. Priateľ, ktorého často spomínali, mal vo výklade vystavenú novú knihu.
 4. Hoci sa opona zdvihla a bolo počuť hudbu, žiaden herec neprichádzal.

23.Ktorý z uvedených znakov je typický pre baladu?

 1. satirický pohľad autora
 2. dej je pochmúrny
 3. veľa postáv
 4. autor sa vysmieva ľudskej hlúposti

24.Prvé slávnostné uvedenie divadelnej hry sa nazýva:

 1. derniéra
 2. repríza
 3. premiéra
 4. dejstvo

25.V ktorej z možností sú všetky slová napísané správne?

 1. tiket, tikot, kyno, vizitka
 2. kynológia, pigment, videofilm, ryšavý
 3. ciferník, hybrid, oxydovať, tyk-tak
 4. vysieť, pytón, himna, elipsa

26.Ktoré slová sú synonymá?

 1. volať – kričať
 2. volať sa – kričať
 3. kričať – krik
 4. krik – krík

27.Písmo, ktoré vytvorili Konštantín a Metod, sa volalo:

 1. cyrilika
 2. hlaholika
 3. staroslovienčina
 4. latinka

28.Studený máj – v stodole raj. Spojenie je:

 1. príslovie
 2. pranostika
 3. porekadlo
 4. hádanka

29.V ktorom roku bola kodifikovaná spisovná slovenčina?

 1. 1847
 2. 1848
 3. 1743
 4. 1843

30.Ktorá z možností neobsahuje pravopisnú chybu?

 1. Malé Karpaty, Ulica Mieru, Bánovce Nad Bebravou
 2. Malé karpaty, Ulica mieru, Bánovce nad Bebravou
 3. Malé Karpaty, Ulica mieru, Bánovce nad Bebravou
 4. Malé Karpaty, Ulica Mieru, Bánovce Nad Bebravou

Ako sa ti darilo?
Je test tažký?
Napíš nám tvoj názor na náš mail: gympel@sukromnygympel.sk